środa, 13 grudnia 2017
MINĘŁO 36 LAT OD NIEDZIELNEGO GRUDNIOWEGO WOJENNEGO P0RANKA

Stan wojenny - kalendarium

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2017)

W Koninie spotykamy się w środę 13 grudnia 2017 r o godz 17.00 pod pomnikiem Ludzi Solidarności  przy hali  Sportowej Rondo.


271120171312Chociaż stan wojenny ogłoszono w Polsce 13 grudnia 1981 r. zamysł jego wprowadzenia pojawił się już podczas lipcowych strajków 1980 r., których głównym ogniskiem była Lubelszczyzna. Wówczas władza postanowiła stworzyć podstawy prawne do zdławienia oporu społecznego. Rozlanie się fali strajków najpierw na Wybrzeże, a wkrótce na cały kraj utwierdziło ją w tym przekonaniu.

Stan wojenny był w istocie zamachem stanu opartym na dekretach wydanych wbrew prawu. WRON nieprawnie powoływała się na art. 32 Konstytucji PRL stwierdzający, że Rada Państwa może wydawać dekrety zmocą ustawy wyłącznie między sesjami sejmu. W grudniu 1981 r. trwała trzecia sesja Sejmu VIII kadencji.

Dekrety datowane na 13 grudnia 1981 r. zostały podpisane do druku dopiero w nocy z 16 na 17 grudnia 1981 r., a Sejm przyjął ustawą dopiero 25 stycznia 1982 r. Natomiast sądy skazywały w trybie doraźnym za udział w wydarzeniach, które nastąpiły przed ogłoszeniem dokumentów (np. strajki w kopalniach, stoczniach, wrocławskim Pafawagu). Pierwsze zatrzymania członków „S" rozpoczęły się jeszcze przed północą 12 grudnia i wtedy też przerwano łączność telefoniczną i teleksową.

Prawo stanu wojennego stanowiły dekrety. Za ich nieprzestrzeganie groziły drakońskie sankcje do kary śmierci włącznie. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00, odebrano swobody obywatelskie, w tym prawo zrzeszania się i wolność słowa. 13 grudnia odcięto Polaków od informacji, zawieszono wydawanie prasy oraz nadawanie programów radiowych itelewizyjnych. Ukazywały się jedynie dwa dzienniki ogólnopolskie „Trybuna Ludu" i „Żołnierz Wolności" oraz 16 terenowych dzienników partyjnych redagowanych przez „wytypowane zespoły gazet partyjnych", telewizja i radio zostały zmilitaryzowane, a dziennikarzy i innych pracowników mediów poddano weryfikacji. Rozpowszechnianie informacji bez zgody władz wojennych groziło karą od roku do 10 lat więzienia. Według różnych źródeł pierwszego dnia stanu wojennego internowano od 5 do 6,5 tys, osób. Z ujawnianych dokumentów jednoznacznie wynika, że rozprawa z niepokornym społeczeństwem planowana była od początku protestów robotniczych w 1980 r. Zasadnicze pytanie nie brzmiało zatem „czy" zlikwidować „Solidarność", lecz „kiedy".

09:50, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 lipca 2017
APEL DO WSZYSTKICH REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM

Komitet Żądamy Reform w Sądach    Skontaktuj się z autorem petycji

Apel o reformę wymiaru sprawiedliwości

Apel  o reformę wymiaru sprawiedliwości  

Pan prezydent RP Andrzej Duda,

Pani premier Beata Szydło,

Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Posłowie i senatorowie parlamentu RP  

Sądy w Polsce są dzisiaj jedynymi instytucjami państwowymi które po 4 czerwca 1989 roku nie zreformowały się, nie przeszły żadnych zmian ani strukturalnych, ani kadrowych. Pozostały reliktem systemu komunistycznego. Brak demokratycznej kontroli nad sądami doprowadził do powstania patologicznych zjawisk w ich funkcjonowaniu. Dzisiaj Sądy nie służą obywatelom i państwu polskiemu, tylko strzegą interesów różnych grup systemu postkomunistycznego i własnej korporacji.  

Obecny parlament zainicjował niezbędne reformy. Napotykają one na opór grup interesu będących beneficjentami okrągłego stołu i grup przestępczych. Są to potężne siły zdolne do manipulowania opinią publiczną. Naszym apelem chcemy powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków domaga się dokończenia tych reform w jak najkrótszym czasie. Niech sądy służą obywatelom i naszemu państwu. Niech strzegą prawa i wyznaczają wysokie standardy życia publicznego. Niech „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”. Żadne spory polityczne nie mogą zatrzymać tych zmian.  

Zwracamy się z tym apelem o szybkie reformy wymiaru sprawiedliwości. Na Was ciąży historyczna odpowiedzialność za faktyczne zakończenie postkomunizmu w Polsce i przywrócenie obywatelom wiary w sprawiedliwość.  

Komitet Żądamy Reform Sądów: Adam Borowski, Czesław Nowak, Andrzej Michałowski, Andrzej Kołodziej, Andrzej Rozpłochowski, Jacek Smagowicz, Jerzy Langer, Tomasz Olko, Roman Bielański, Emil Broniarek, Wiktor Ćwiklik, Krzysztof Wyszkowski, Adam Kalita, Jerzy Maciej Kublikowski Tadeusz Markiewicz, Ryszard Majdzik, Bogusław Olszewski, Zenon Borkowski, Adam Macedoński, Artur Rogala, Andrzej Filipczyk, Krystyna Byers vel Czachor, Jerzy Jacek Pilchowski, Edward Bielawski, Aleksandra Makowska-Prochera, Zbigniew Korczowski, Mirosław Młodecki, Zbigniew Korczowski, Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Paweł Piekarczyk, Tomasz Sakiewicz, Katarzyna Gójska, Piotr Lisiewicz, Paweł Zdun, Ryszard Kapuściński, Jadwiga Chmielowska, Elżbieta Jędrzejuk, Leszek Andrzejewski, Kazimierz Kacprzak, Mieczysław Łaba, Janusz Olewiński, 
Sławomir Musiej, Ryszard Piekart, Zygmunt Goławski (junior), Mirosław Andrzejewski, Antoni Prokopiak, Jerzy Bogumił,
Łukasz Ossowski, Krzysztof Wolf, Tomasz Chachuła, Iwona Kondratowicz, Jolanta Gorczycka, Zygmunt Sokulski, Andrzej Jaworski, Paweł Skupiński, Stanisław Leszczyński, Jacek Sarnecki, Adam Zychowicz

16:39, wiezniowie.polityczni
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 17 lipca 2017
WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4                    00-926 Warszawa

                                                                        NR WNIOSKU-----------------

                                                                     (wypełnia UdSKiOR)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.) według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dane osobowe Nazwisko i imię.......................................................................................

Nr PESEL .......................................Data urodzenia.......................................................

Nr telefonu .........................................................Adres mail .........................................

Adres zamieszkania Miejscowość ...................................................................

Ulica .............................................................. Nr domu ……….. Nr mieszkania ……………

Kod ……………………… Poczta …………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż zamieszkania)

Miejscowość .................................................................

Ulica ..............................................................................

nr domu ........... nr mieszkania ......... Kod Pocztowy ........       Poczta ......................

Nazwa banku i numer konta (26 znaków), na które ma być przekazywane świadczenie pieniężne (w przypadku niewypełnienia tego pola, świadczenie będzie przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej) .............................................................................................................................................

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Na podstawie niniejszego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego można się ubiegać od dnia 31 sierpnia 2017 roku

 ………………………………………… data            ............................................. i podpis                                                                                                                 Wnioskodawcy

11:45, wiezniowie.polityczni
Link Komentarze (1) »
ZASADY PRZYZNAWANIA SWIADCZENIA

Uwaga: z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej mogą wystąpić wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy osoby posiadające potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji, która wejdzie w życie 31 sierpnia 2017 r., jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód.

 

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zasady uzyskiwania statusu zostały opisane na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

1. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne.

 

Osoby, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne nie będą musiały podejmować żadnych działań, aby to świadczenie w dalszym ciągu otrzymywać – Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany wydanych wcześniej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.

 

2. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego.

 

Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie świadczenia. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przed wejściem w życie nowelizacji należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W innym przypadku wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem kryteriów dochodowych).

 

3. Osoby, które nie posiadają statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Osoby nie posiadające potwierdzonego przez Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych muszą w pierwszej kolejności wystąpić do Szefa UdSKiOR z wnioskiem o potwierdzenie tego statusu. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce pn.: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

11:25, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 37

NAPISZ DO AUTORA
ADRES E-MAIL

Andrzej Krzyżański - autor blogu

Andrzej Krzyżański
miasto Konin