piątek, 28 lipca 2017
APEL DO WSZYSTKICH REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM

Komitet Żądamy Reform w Sądach    Skontaktuj się z autorem petycji

Apel o reformę wymiaru sprawiedliwości

Apel  o reformę wymiaru sprawiedliwości  

Pan prezydent RP Andrzej Duda,

Pani premier Beata Szydło,

Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Posłowie i senatorowie parlamentu RP  

Sądy w Polsce są dzisiaj jedynymi instytucjami państwowymi które po 4 czerwca 1989 roku nie zreformowały się, nie przeszły żadnych zmian ani strukturalnych, ani kadrowych. Pozostały reliktem systemu komunistycznego. Brak demokratycznej kontroli nad sądami doprowadził do powstania patologicznych zjawisk w ich funkcjonowaniu. Dzisiaj Sądy nie służą obywatelom i państwu polskiemu, tylko strzegą interesów różnych grup systemu postkomunistycznego i własnej korporacji.  

Obecny parlament zainicjował niezbędne reformy. Napotykają one na opór grup interesu będących beneficjentami okrągłego stołu i grup przestępczych. Są to potężne siły zdolne do manipulowania opinią publiczną. Naszym apelem chcemy powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków domaga się dokończenia tych reform w jak najkrótszym czasie. Niech sądy służą obywatelom i naszemu państwu. Niech strzegą prawa i wyznaczają wysokie standardy życia publicznego. Niech „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”. Żadne spory polityczne nie mogą zatrzymać tych zmian.  

Zwracamy się z tym apelem o szybkie reformy wymiaru sprawiedliwości. Na Was ciąży historyczna odpowiedzialność za faktyczne zakończenie postkomunizmu w Polsce i przywrócenie obywatelom wiary w sprawiedliwość.  

Komitet Żądamy Reform Sądów: Adam Borowski, Czesław Nowak, Andrzej Michałowski, Andrzej Kołodziej, Andrzej Rozpłochowski, Jacek Smagowicz, Jerzy Langer, Tomasz Olko, Roman Bielański, Emil Broniarek, Wiktor Ćwiklik, Krzysztof Wyszkowski, Adam Kalita, Jerzy Maciej Kublikowski Tadeusz Markiewicz, Ryszard Majdzik, Bogusław Olszewski, Zenon Borkowski, Adam Macedoński, Artur Rogala, Andrzej Filipczyk, Krystyna Byers vel Czachor, Jerzy Jacek Pilchowski, Edward Bielawski, Aleksandra Makowska-Prochera, Zbigniew Korczowski, Mirosław Młodecki, Zbigniew Korczowski, Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Paweł Piekarczyk, Tomasz Sakiewicz, Katarzyna Gójska, Piotr Lisiewicz, Paweł Zdun, Ryszard Kapuściński, Jadwiga Chmielowska, Elżbieta Jędrzejuk, Leszek Andrzejewski, Kazimierz Kacprzak, Mieczysław Łaba, Janusz Olewiński, 
Sławomir Musiej, Ryszard Piekart, Zygmunt Goławski (junior), Mirosław Andrzejewski, Antoni Prokopiak, Jerzy Bogumił,
Łukasz Ossowski, Krzysztof Wolf, Tomasz Chachuła, Iwona Kondratowicz, Jolanta Gorczycka, Zygmunt Sokulski, Andrzej Jaworski, Paweł Skupiński, Stanisław Leszczyński, Jacek Sarnecki, Adam Zychowicz

16:39, wiezniowie.polityczni
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 17 lipca 2017
WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4                    00-926 Warszawa

                                                                        NR WNIOSKU-----------------

                                                                     (wypełnia UdSKiOR)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.) według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dane osobowe Nazwisko i imię.......................................................................................

Nr PESEL .......................................Data urodzenia.......................................................

Nr telefonu .........................................................Adres mail .........................................

Adres zamieszkania Miejscowość ...................................................................

Ulica .............................................................. Nr domu ……….. Nr mieszkania ……………

Kod ……………………… Poczta …………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż zamieszkania)

Miejscowość .................................................................

Ulica ..............................................................................

nr domu ........... nr mieszkania ......... Kod Pocztowy ........       Poczta ......................

Nazwa banku i numer konta (26 znaków), na które ma być przekazywane świadczenie pieniężne (w przypadku niewypełnienia tego pola, świadczenie będzie przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej) .............................................................................................................................................

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Na podstawie niniejszego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego można się ubiegać od dnia 31 sierpnia 2017 roku

 ………………………………………… data            ............................................. i podpis                                                                                                                 Wnioskodawcy

11:45, wiezniowie.polityczni
Link Komentarze (1) »
ZASADY PRZYZNAWANIA SWIADCZENIA

Uwaga: z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej mogą wystąpić wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy osoby posiadające potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji, która wejdzie w życie 31 sierpnia 2017 r., jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód.

 

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zasady uzyskiwania statusu zostały opisane na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

1. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne.

 

Osoby, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne nie będą musiały podejmować żadnych działań, aby to świadczenie w dalszym ciągu otrzymywać – Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany wydanych wcześniej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.

 

2. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego.

 

Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie świadczenia. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przed wejściem w życie nowelizacji należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W innym przypadku wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem kryteriów dochodowych).

 

3. Osoby, które nie posiadają statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Osoby nie posiadające potwierdzonego przez Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych muszą w pierwszej kolejności wystąpić do Szefa UdSKiOR z wnioskiem o potwierdzenie tego statusu. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce pn.: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

11:25, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 lipca 2017
WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE STATUSU DZIAŁACZA OPOZYCJI

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

………………………………..

NR WNIOSKU

(wypełnia UdSKiOR)

 


Wniosek o potwierdzenie
statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.)

 

Dane osobowe

Imię (imiona) i nazwisko............................................................................................................................
Nr PESEL ....................................................................
..............................................................................
Data urodzenia...............................................
Miejsce urodzenia…………………………………..........

Imiona rodziców………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu .................................................... Adres e-mail.......................................................................

 

Adres zamieszkania

Miejscowość .................................................................

Ulica .....................................................................................Nr domu ............... Nr mieszkania ..............

Kod ...................... Poczta ............................................

Województwo…………………………………………

 

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Miejscowość .................................................................

Ulica ....................................................................................... Nr domu ........... Nr mieszkania ..............

Kod ...................... Poczta ............................................

Województwo…………………………………………

 

 

Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.) z tytułu:

 

1.          ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..……....

2.          …………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…

3.          ……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……………

 

Dokładny opis działalności opozycyjnej lub represji:

 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody[1] na przekazanie właściwej dla mojego miejsca zamieszkania wojewódzkiej radzie konsultacyjnej, utworzonej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.), moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu realizacji jej zadań ustawowych.

 

 

………………………………………………

data i podpis Wnioskodawcy

 

 

 
13:33, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 37

NAPISZ DO AUTORA
ADRES E-MAIL

Andrzej Krzyżański - autor blogu

Andrzej Krzyżański
miasto Konin