poniedziałek, 17 lipca 2017
WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4                    00-926 Warszawa

                                                                        NR WNIOSKU-----------------

                                                                     (wypełnia UdSKiOR)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.) według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dane osobowe Nazwisko i imię.......................................................................................

Nr PESEL .......................................Data urodzenia.......................................................

Nr telefonu .........................................................Adres mail .........................................

Adres zamieszkania Miejscowość ...................................................................

Ulica .............................................................. Nr domu ……….. Nr mieszkania ……………

Kod ……………………… Poczta …………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż zamieszkania)

Miejscowość .................................................................

Ulica ..............................................................................

nr domu ........... nr mieszkania ......... Kod Pocztowy ........       Poczta ......................

Nazwa banku i numer konta (26 znaków), na które ma być przekazywane świadczenie pieniężne (w przypadku niewypełnienia tego pola, świadczenie będzie przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej) .............................................................................................................................................

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Na podstawie niniejszego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego można się ubiegać od dnia 31 sierpnia 2017 roku

 ………………………………………… data            ............................................. i podpis                                                                                                                 Wnioskodawcy

11:45, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
ZASADY PRZYZNAWANIA SWIADCZENIA

Uwaga: z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej mogą wystąpić wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy osoby posiadające potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji, która wejdzie w życie 31 sierpnia 2017 r., jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód.

 

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zasady uzyskiwania statusu zostały opisane na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

1. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne.

 

Osoby, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne nie będą musiały podejmować żadnych działań, aby to świadczenie w dalszym ciągu otrzymywać – Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany wydanych wcześniej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.

 

2. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego.

 

Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie świadczenia. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przed wejściem w życie nowelizacji należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W innym przypadku wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem kryteriów dochodowych).

 

3. Osoby, które nie posiadają statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Osoby nie posiadające potwierdzonego przez Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych muszą w pierwszej kolejności wystąpić do Szefa UdSKiOR z wnioskiem o potwierdzenie tego statusu. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce pn.: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

11:25, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 lipca 2017
WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE STATUSU DZIAŁACZA OPOZYCJI

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

………………………………..

NR WNIOSKU

(wypełnia UdSKiOR)

 


Wniosek o potwierdzenie
statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.)

 

Dane osobowe

Imię (imiona) i nazwisko............................................................................................................................
Nr PESEL ....................................................................
..............................................................................
Data urodzenia...............................................
Miejsce urodzenia…………………………………..........

Imiona rodziców………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu .................................................... Adres e-mail.......................................................................

 

Adres zamieszkania

Miejscowość .................................................................

Ulica .....................................................................................Nr domu ............... Nr mieszkania ..............

Kod ...................... Poczta ............................................

Województwo…………………………………………

 

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Miejscowość .................................................................

Ulica ....................................................................................... Nr domu ........... Nr mieszkania ..............

Kod ...................... Poczta ............................................

Województwo…………………………………………

 

 

Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.) z tytułu:

 

1.          ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..……....

2.          …………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…

3.          ……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……………

 

Dokładny opis działalności opozycyjnej lub represji:

 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody[1] na przekazanie właściwej dla mojego miejsca zamieszkania wojewódzkiej radzie konsultacyjnej, utworzonej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.), moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu realizacji jej zadań ustawowych.

 

 

………………………………………………

data i podpis Wnioskodawcy

 

 

 
13:33, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
NAJWAŻNIEJSZE DANE WYNIKAJĄCE Z NOWELI USTAWY

=v=

 

Rodzaje zmian Ustawa w obecnym brzmieniu Ustawa po nowelizacji
1. Świadczenie pieniężne

Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. miesięcznie na okres 12 miesięcy, przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Szef UdSKiOR, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 120% najniższej emerytury, a w rodzinie osoby uprawnionej dochód na osobę nie przekracza kwoty 100% najniższej emerytury.

W przypadku osób, które ukończyły 67 rok życia świadczenie może być przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnych przypadkach bezterminowo.

Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. miesięcznie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.

W stosunku do osób uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierają świadczenie pieniężne, Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od wejścia  w życie ustawy, zmiany decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego.

2. Pomoc pieniężna Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia - do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. 

3. Uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej

 

Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.

4. Definicja osoby represjonowanej Art. 3 – definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku. Art.3 – definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 1990 roku.
5. Usytuowanie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych

Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji lub osób represjonowanych, działają przy zarządach województw.

 

Powołane zostaną nowe wojewódzkie rady konsultacyjne przy wojewodach.

Dotychczasowe rady konsultacyjne ulegną rozwiązaniu z dniem wejścia  w życie ustawy.

Członków rady powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem UdSKiOR spośród osób uprawnionych, mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa.

Warunkiem powołania do nowej rady konsultacyjnej będzie posiadanie potwierdzonego decyzją Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

6. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej oraz odznaka honorowa

Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową przyznaje się na wniosek Strony.

 

Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową przyznaje się z urzędu wraz z wydaniem decyzji o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
7. Inne zmiany  

Stworzenie nowego organu doradczo-konsultacyjnego przy Szefie UdSKiOR – Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej  oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wprowadzenie zasady uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

13:27, wiezniowie.polityczni
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 37

NAPISZ DO AUTORA
ADRES E-MAIL

Andrzej Krzyżański - autor blogu

Andrzej Krzyżański
miasto Konin